trang_banner

trường hợp cổ điển

trường hợp cổ điển

Chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ một cửa cho các giải pháp lắp ghép, thiết kế chức năng, phát triển sản phẩm và sản xuất

lĩnh vực ứng dụng

Chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ một cửa cho các giải pháp lắp ghép, thiết kế chức năng, phát triển sản phẩm và sản xuất

Thiết bị y tế

Thiết bị y tế

Ứng dụng hệ thống hội nghị từ xa

Ứng dụng hệ thống hội nghị từ xa

Ứng dụng đa màn hình xem chứng khoán

Ứng dụng đa màn hình xem chứng khoán

Ứng dụng hệ thống dạy học đa phương tiện

Ứng dụng hệ thống dạy học đa phương tiện