trang_banner

Kiểm tra độ tin cậy

  • Kiểm tra nhiệt độ cao và thấp

  • Cắm thử nghiệm phun muối

  • Kiểm tra OQC sản phẩm

  • Dây kiểm tra tần số cao

  • Kiểm tra lắc lư dây